Podstawowe dane jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
NAZWA JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ  Starostwo Powiatowe w Samdomierzu
RODZAJ Jednostka Organizacyjna Strarostwa Powiatowego 
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. sandomierski 
KOD 27-650 
Siedziba  Samborzec
KONTAKT tel./fax (+48 15) 832-04-06
e-mail: ZDPSandom@poczta.onet.pl
Dyrektor Jednostki 

Piotr Martyniak
tel. (15) 832-04-06, 
e-mail: ZDPSandom@poczta.onet.pl

Podstawa Funkcjonowania 

Uchwała Rady Powiatu Sandomierskiego

nr IV/20/99 z dnia 26 marca 1999 roku.

Zakres kompetencji 

347 km dróg na terenie ośmiu gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost oraz miasta Sandomierza.

NIP:  8641598231

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2018-12-04 10:45:55.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2018-12-04 10:45:55
Opublikowane przez: jan Kowalski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
ZDP
ul. Samborzec 199
27-650 Samborzec
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (0-15) 832-04-06
Fax:
e-mail: zdpsandom@poczta.onet.pl